Wilsverklaring euthanasie

Je kan je wil over het levenseinde uitdrukken in een wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorwaarden?

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier,
 • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar vóór het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt, wanneer het een wilsverklaring betreft die als verklaringsdatum een datum vóór 2 april 2020 heeft. Een wilsverklaring opgesteld vanaf 2 april 2020 heeft een onbeperkte duur,
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is,
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is,
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk,
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie,
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht,
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Niet-ontvoogde minderjarigen moeten oordeelsbekwaam zijn en terminaal.

Hoe aanvragen?

Je kan de wilsverklaring laten registreren bij het lokaal bestuur Duffel. Hiervoor dien je een afspraak te maken. Die registratie is facultatief. De verklaring is ook geldig wanneer ze niet geregistreerd is.

Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring voor wilsverklaringen die een verklaringsdatum hebben vóór 2 april 2020. Wilsverklaringen opgesteld vanaf 2 april 2020 hebben een onbeperkte duur.

Je kan hier het formulier voor een wilsverklaring downloaden.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Breng volgende documenten mee naar je afspraak:

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring,
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Opgelet: de persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet zelf aanwezig zijn. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten