Strafregister, uittreksel

Op het uittreksel uit het strafregister staan bepaalde strafrechtelijke veroordelingen vermeld die je hebt opgelopen. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. 

Er zijn 3 soorten uittreksels:

Standaard uittreksel 

 1. Model 1 (art. 595 Wetboek van Strafvordering) is het standaarddocument dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. 

Uittreksel voor specifieke beroepen

 1. Model 1 (art. 596.1 Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Een overzicht van de beroepen die hieronder vallen vind je via volgende link: beroepenlijst
 2. Model 2 (art. 596.2 Wetboek van Strafvordering) is bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. 

Het doel is van groot belang. Het is mogelijk, al naargelang de bestemming van het document, dat nu eens een blanco afgeleverd wordt en in een ander geval veroordelingen vermeld zijn. 

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.

Ben je werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan je het gewenste model aanduiden op het typeformulier en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij het lokaal bestuur Duffel.

Voorwaarden?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Duffel kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen. 

Het lokaal bestuur kan enkel een uittreksel van het strafregister afleveren in het Nederlands. Indien een beëdigde vertaling wordt gemaakt van het uittreksel, dan dient de FOD Justitie, dienst legalisatie deze beëdigde vertaling, behalve in de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, te legaliseren. 

Nadien moet je, behalve in de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, het uittreksel en ook de eventuele beëdigde vertaling hiervan, laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisaties.

Voor gebruik van het uittreksel uit het strafregister in een land van de Europese Unie kan op aanvraag een extra vertaaldocument afgeleverd worden in de taal van het land van de Europese Unie waarvoor je het nodig hebt. Dit kan enkel als het uittreksel uit het strafregister blanco is.

In de volgende gevallen moet je niet bij het lokaal bestuur maar bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie de uittreksels van het strafregister aanvragen:

 • je hebt geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats (meer) in België;
 • je bent ambtshalve geschrapt;
 • in geval de aanvraag uitgaat van:
  • de gerechtelijke overheden op basis van art. 593 Wetboek van Strafvordering, dewelke een rechtstreekse toegang hebben tot de applicatie CJCS;
  • de gemachtigde administratieve instanties op basis van de artikelen 593-594 Wetboek van Strafvordering. en meer bepaald het KB van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister;
 • in geval een uittreksel in verband met een rechtspersoon (vennootschap, vzw, ...) dient te worden afgeleverd;
 • in geval de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer heeft. 

Hoe aanvragen?

Doe je aanvraag voor een uittreksel uit het strafregister bij voorkeur online.

Duid, ingeval je het document dient voor te leggen in een land van de Europese Unie, duidelijk de taal aan waarin het bijkomende vertaaldocument dient opgemaakt te worden. Het kan enkel aangemaakt worden bij een blanco uittreksel uit het strafregister.

Het is voortaan mogelijk het uittreksel digitaal te ontvangen in je e-box. Vergeet deze keuzemogelijkheid zeker niet aan te duiden bij de aanvraag als je dat wenst. Indien gevraagd krijg je ook het vertaaldocument, indien blanco, in jouw e-box.

Het blijft ook nog steeds mogelijk om het uittreksel uit het strafregister via de post te ontvangen op je adres van inschrijving. Het model 2 kan niet onmiddellijk worden opgestuurd.

Je kan het uittreksel eveneens aan het loket van burgerzaken in het gemeentehuis aanvragen. Je moet hiervoor eerst een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina).

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Als je het uittreksel aan het loket komt aanvragen, dan moet je je identiteitskaart meebrengen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten