Samenwerkingsverbanden

Gemeente

Intergemeentelijke, opdrachthoudende, dienstverlenende samenwerkingsverbanden 

CIPAL

FLUVIUS

IGEMO

IVAREM

PIDPA

ZEFIER

IGOHC

Verenigingen, stichtingen en vennootschappen

BEHEERSCOMITE SCHOLENGEMEENSCHAP ANKER

BEKKENBESTUUR NETEBEKKEN

BESTUURSCOLLEGE SCHOLENGEMEENSCHAP TECHNISCH ONDERWIJS

BOSGROEP ANTWERPEN ZUID

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE OPEN SCHOOL

DCO DUFFEL

DE LIJN

DIERENBESCHERMING MECHELEN

ERSV

ETHIASCO

GASAM

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING

INTERLOKALE VERENIGING MOZAIEK

INTERLOKALE VERENIGING REGIE SOCIALE ECONOMIE RIVIERENLAND

KLEMO

LOGO MECHELEN

OCSG

OFP PROVANT

OVSG

POOLSTOK

REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND

VERVOERREGIO MECHELEN

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

VVOG

VVSG

OCMW

Verenigingen, stichtingen en vennootschappen. 

CLOVA

DCO DUFFEL

ETHIASCO

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

LOGO MECHELEN

OFP PROVANT

POOLSTOK

SEL THUISZORG OVERLEG MECHELEN

SOCIAAL VERHUURKANTOOR ONDERDAK

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Gemeente

CIPAL

Cipal staat voor centrum voor informatica provincies Antwerpen en Limburg, die als doel heeft de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie ervan ten behoeve van haar deelnemers. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in de algemene vergadering: Dirk Broes, Isabel Glorie (plaatsvervanger) 

Website

www.cipal.be

FLUVIUS

Fluvius is geboren uit de fusie van Eandis en Infrax met ingang van 1 april 2019. Fluvius is als netbedrijf actief in alle Vlaamse gemeenten. Zij bieden toekomstgerichte netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte, openbare verlichting, telecom en riolering. Bovendien ondersteunen zij de lokale besturen, hun inwoners en de Vlaamse overheid bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen, in de strijd tegen energiearmoede en met het onafhankelijk beheer van energiedata. Daarnaast beheert Fluvius een brede waaier aan nutsvoorzieningen (‘multi-utility’). Zij zijn er dan ook van overtuigd dat dit schaalvoordelen oplevert en comfort biedt aan al hun klanten, opdrachtgevers en partners. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Jos Hellemans, Guido Van Doninck (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Chris De Vos
 • in het regionaal bestuurscomité (RBC): Chris De Vos 

Website

www.fluvius.be

IGEMO 

Igemo is de afkorting voor intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving. Igemo is een intercommunale voor streekontwikkeling die de volgende diensten verleent aan de steden en gemeenten:

 • ontwikkeling van bedrijventerreinen
 • realisatie van woonprojecten
 • ruimtelijke ordening & stedenbouw
 • milieu, natuur & duurzame ontwikkeling
 • wonen & huisvestinG
 • preventie & bescherming
 • particulieren en bedrijven kunnen bij Igemo terecht voor het aankopen van een perceel of gebouw, adviesverlening inzake wonen, een actie of campagne op het vlak van milieu, natuur en/of duurzame ontwikkeling … 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Rita Bellens (1ste afgevaardigde), Luc Van Houtven (2de afgevaardigde)
 • in de raad van bestuur: Ivan Blauwhoff
 • in de raad van bestuur: Staf Aerts (lid met raadgevende stem)
 • in de regionale mandaatgroep: Sofie Joosen
 • in de stuurgroep wonen langs dijle en nete: Isabel Glorie, Luc Van Houtven
 • in de kredietcommissie: Luc Van Houtven
 • in de mandaatgroep Bruul: Dirk Broes, Jos Hellemans, Isabel Glorie
 • in de beleidsgroep sociaal-economisch beleid: Dirk Broes
 • in de beleidsgroep welzijn: Luc Van Houtven

Website

www.igemo.be 

IVAREM 

Ivarem staat voor intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen. Ivarem heeft als doel een vooruitstrevend en integraal duurzaam afvalbeleid tot stand te brengen in de aangesloten gemeenten (momenteel 10). Daartoe voert Ivarem operationele taken uit op het vlak van de inzameling, het transport en de behandeling (overslag, sortering, recyclage, voorbehandeling, eindverwerking) van afvalstoffen.

Naast het operationele luik ondersteunt Ivarem de gemeenten op het vlak van het flankerend beleid dat de gemeenten voeren om hun inwoners aan te zetten tot duurzaam afvalbeheer. Ivarem initieert en coördineert hiertoe juridische (politiereglementen), financiële (retributiereglementen, DIFTAR) en sociale (sensibilisatie, educatie en informatie) instrumenten.

Daarnaast streeft Ivarem naar kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Isabel Glorie (1ste afgevaardigde), Paul Wuyts (2de afgevaardigde)
 • in de raad van bestuur: Jos Hellemans 

Website

www.ivarem.be 

PIDPA 

Pidpa staat voor provinciale en intercommunale drinkwatermaatschappij provincie Antwerpen. De vereniging heeft tot doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening en -behandeling, waarin onder meer begrepen zijn: ontginning, productie, zuivering, opslag, transport, verhandeling en/of distributie van water, evenals de ontwikkeling en de bevordering van deze en hiermee verbonden activiteiten.

Zij kan advies verlenen, middelen en diensten ter beschikking stellen en activiteiten en initiatieven ontwikkelen in elke aangelegenheid die met haar doelstelling verband houdt.

Zij kan in hetzelfde kader en binnen de wettelijk voorziene mogelijkheden overeenkomsten afsluiten en deelnemen in samenwerkingsverbanden. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Paul Wuyts, Isabel Glorie (plaatsvervanger)
 • in het A-Adviescomité: Jos Hellemans 

Website

www.pidpa.be 

ZEFIER 

Zefier is een coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen van Eandis bundelt. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in de algemene vergadering: Jos Hellemans, Luc Wuyts (plaatsvervanger) 

Website

www.fluvius.be 

INTERGEMEENTELIJKE OMGEVINGSHANDHAVINGSCEL (IGOHC)

Samen met zeven lokale besturen (Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte en Sint-Katelijne-Waver) vormt Igemo sinds 2016 de intergemeentelijke omgevingshandhavingscel (IGOHC). De cel wil het handhaven van schendingen inzake ruimtelijke ordening en milieu optimaliseren. Dit doet de cel aan de hand van een handhavingsprogramma op basis van een uniform omgevingshandhavingsplan, samenwerkingsprotocol en jaarlijks actieplan.

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in het beheerscomité: Sofie Joosen, Isabel Glorie (plaatsvervanger)

Website

www.igemo.be

Verenigingen, stichtingen en vennootschappen. 

BEHEERSCOMITE SCHOLENGEMEENSCHAP ANKER 

Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende (gemeentelijke) basisscholen uit Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Duffel. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in het beheerscomité: Lili Stevens, Luc Van Houtven (plaatsvervanger) 

BEKKENBESTUUR NETEBEKKEN 

Het bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op niveau van het bekken. Het bekkenbestuur bestaat uit een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. De lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en wateringen) zijn via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in het bekkenbestuur vertegenwoordigd. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in het bekkenbestuur: Ann Van Winkel, Chris De Vos (plaatsvervanger) 

Website

www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken

BESTUURSCOLLEGE SCHOLENGEMEENSCHAP TECHNISCH ONDERWIJS (PROGEM) 

Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen het autonoom provinciebedrijf provinciaal onderwijs Antwerpen (APB-POA), de gemeente Duffel, de stad Mortsel en de gemeente Nijlen.

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in het bestuurscollege: Luc Van Houtven (1ste afgevaardigde), Dirk Broes (2de afgevaardigde), Chris De Vos (3de afgevaardigde)

BOSGROEP ANTWERPEN ZUID 

Een vzw die private boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos.

Deze vereniging heeft tot doel:

 • het stimuleren van een duurzaam bosbeheer met als richtinggevend kader de criteria duurzaam bosbeheer
 • het op elkaar afstemmen en coördineren van de beheerdoelstellingen en -maatregelen voor de bossen van de verschillende bosbeheerders
 • de samenwerking inzake bosbeheerwerken verbeteren en het op elkaar afstemmen van deze werken
 • de organisatie van de houtwinning, de verkoop van hout en het verkrijgen van alternatieve inkomsten verbeteren
 • het recreatieve medegebruik verbeteren door de openstelling van de bossen op elkaar af te stemmen op vraag van de bosbeheerder
 • de organisatie van de bosarbeid verbeteren, met inbegrip van het welzijn op het werk en van werkgelegenheidsinitiatieven
 • het op elkaar afstemmen, wat de bossen betreft, van de gebiedsgerichte terreinvisies uit andere beleidsdomeinen, zoals onder meer de jacht, het visbeheer, de recreatie, het natuurbehoud, de landschapszorg, de waterbeheersing en de waterwinning
 • het stimuleren van de responsabilisering van de bosbeheerders
 • het invullen en het verbeteren van de ecologische functie op het niveau van de bosgroep
 • bij de functie-invulling van de betrokken bossen, rekening houdend met de behoeften van de lokale gemeenschap en de bosgebruikers
 • het nemen van bijzondere initiatieven die de toetreding van de bosbeheerders van kleine boseigendommen bevorderen
 • in voorkomend geval, zich actief richten op de realisatie van de doelstellingen en maatregelen van het natuurrichtplan, conform de artikelen 48 en 50 van het decreet van 21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het beheer is daarvoor verantwoordelijk
 • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duurzaam bosbeheer

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in de algemene vergadering: Isabel Glorie, Ann Van Winkel (plaatsvervanger) 

Website

www.bosgroep.be/antwerpen-zuid-2 

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE OPEN SCHOOL 

Centrum voor basiseducatie (CBE) Open School is het door de Vlaamse gemeenschap erkende en gesubsidieerde centrum voor basiseducatie van de regio waartoe de gemeente behoort. CBE Open school organiseert cursussen in basisvaardigheden aan laaggeschoolde volwassenen. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger:

in de algemene vergadering: Lili Stevens 

Website

www.basiseducatie.be 

DCO DUFFEL 

DCO staat voor dienstencheque-onderneming Duffel en is een initiatief van het Lokaal Bestuur Duffel (gemeente + OCMW Duffel) en De Krone vzw. Deze vennootschap is een vennootschap met sociaal oogmerk en streeft naar het creëren van sociale tewerkstelling voor langdurige en/of laaggeschoolde werklozen en voor personen die moeilijk tewerkstelling vinden op de reguliere arbeidsmarkt en daarnaast het uitbouwen van een uitgebreide en betaalbare dienstverlening, die beantwoordt aan de behoeften van particulieren, rechtspersonen of ondernemingen en waarop geen of onvoldoende antwoord geboden wordt vanuit bestaande private en publieke initiatieven. Deze sociale doelstellingen worden bereikt door het uitoefenen van activiteiten in het kader van dienstencheques, waaronder schoonmaken, wassen en strijken, naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst enz. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, en op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, met andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in de algemene vergadering: Rita Bellens (1ste afgevaardigde), Evi Timmermans (2de afgevaardigde), Kristoff Van Genechten (3de afgevaardigde), Nick Liekens (4de afgevaardigde) en Glenn Asselberghs (5de afgevaardigde) 

DE LIJN 

De Lijn is de partner van het Vlaams gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in, van en naar Vlaanderen. De Lijn is binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken, een extern verzelfstandigd agentschap.

De Lijn is een centraal aangestuurde organisatie met decentrale werking voor die diensten die dicht bij het terrein en de klanten horen. Zo draagt De Lijn bij aan het nieuwe Vlaams vervoermodel dat opgebouwd is rond vijftien vervoerregio’s. 

gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Ann Van Winkel

Website

www.delijn.be 

DIERENBESCHERMING MECHELEN 

Dierenbescherming Mechelen is een opvangcentrum voor gevonden, afgestane en in beslag genomen dieren. Daarnaast baten zij ook een katten- en hondenpension uit. 

gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Chris De Vos
 • in de raad van bestuur: Chris De Vos 

Website

www.dierenbeschermingmechelen.be 

ERSV 

ERSV staat voor erkend regionaal samenwerkingsverband provincie Antwerpen.

Het ERSV als geheel heeft als doel de streekontwikkeling op gebied van werkgelegenheid en economie te bevorderen.

Concreet gebeurt dit door het inrichten van de organen SERR (Sociaaleconomische Raad van de Regio) en RESOC (Regionaal Sociaaleconomische Overlegcomité) in de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Kempen. Deze streekorganen hebben binnen de structuur een vrij grote autonomie en kunnen zodoende binnen de streek inhoudelijke initiatieven nemen om de missie waar te maken. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Lili Stevens 

Website

www.provincieantwerpen.be 

ETHIASCO 

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is steeds trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid.

De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht hebben in buitengewone vergadering van 27 november 2017 beslist om de OVV Ethias GR om te vormen tot de CVBA EthiasCo. De OVV Ethias GR verzekert de risico’s inzake arbeidsongevallen. Door de onderschrijving van een polis tegen arbeidsongevallen bij OVV Ethias GR zijn veel lokale besturen er lid van.

De vennootschap heeft tot doel:

 • het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in Ethias naamloze vennootschap
 • het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en ondernemingen
 • de deelname aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen, voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier
 • de uitoefening van alle bestuursopdrachten en van mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel
 • alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen
 • de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen
 • de promotie, de verhuur, de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening, met uitzondering van de activiteiten gereglementeerd door het koninklijk besluit van zes september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Luc Wuyts 

GASAM 

GASAM staat voor gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen.

Om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en de openbare overlast (zoals het bevuilen van openbare ruimten, wildplassen, nachtlawaai, enz.) tegen te gaan is het lokaal bestuur Duffel toegetreden tot de interlokale vereniging ‘GAS Arrondissement Mechelen. Wanneer je als meerderjarige overtreder een regel overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete. Het is GASAM die zorgt voor de praktische uitwerking van administratieve sancties. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in het beheerscomité: Sofie Joosen, Isabel Glorie (plaatsvervanger)

Website

www.mechelen.be/gas-gemeentelijke-administratieve-sancties 

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING 

Elke werkgever is verplicht om een welzijnsbeleid te voeren én om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te hebben. De dienst geeft zowel aan de werkgever als aan de werknemers advies over de toepassing van de regelgeving over het welzijn op het werk. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in het beheerscomité: Sofie Joosen

GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING 

De Gemeentelijke Holding is in handen van de gemeenten en provincies en participeerde onder meer in Dexia Holding. Op 7 december 2011 besliste een buitengewone algemene vergadering om de Gemeentelijke Holding te vereffenen. Die vereffening is vandaag nog steeds bezig. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Luc Wuyts 

Website

www.gemeentelijkeholding.be 

INTERLOKALE VERENIGING MOZAIEK

De interlokale vereniging Mozaïek werd gecreëerd door de 4 Bodukap-gemeenten. Deze samenwerking geeft een meerwaarde op vlak van cultuur. Het publiek krijgt een ruimer aanbod aan een kleinere prijs. Zo zijn er ook meer mogelijkheden voor de realisatie van projecten voor bijzondere doelgroepen en bovendien krijgen de gemeenten door de samenwerking steun van de provincie Antwerpen. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in het beheerscomité: Lili Stevens, Sofie Joosen (plaatsvervanger) 

INTERLOKALE VERENIGING REGIE SOCIALE ECONOMIE RIVIERENLAND

de doelstelling van de interlokale vereniging bestaat in het vervullen van een gezamenlijke regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijke verantwoord ondernemen te stimuleren op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Voor de periode 2020-2025 heeft lokaal bestuur Duffel van de Vlaamse overheid de goedkeuring ontvangen om de regierol sociale economie gezamenlijk op te nemen met de volgende gemeenten van de regio Rivierenland (Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek).

Gemeentelijke vertegenwoordiger

In het beheerscomité: Luc Van Houtven, Lili Stevens (plaatsvervanger)

Website

www.socialeeconomie.be

KLEMO 

KLEMO staat voor kleine landeigendom Mechelen en omstreken. KLEMO is een sociale huisvestingsmaatschappij en heeft als doel:

 • de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren
 • bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen
 • gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen
 • de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Luc Van Houtven, Ann Van Winkel (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Isabel Glorie 

Website

www.klemechelen.be 

LOGO MECHELEN 

Logo Mechelen staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen en bestaat uit 19 gemeenten, waaronder Duffel. Het doel is de uitbouw van gezondheidspromotie en ziektepreventie. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Luc Van Houtven
 • in de raad van bestuur: Lili Stevens 

Website

www.logomechelen.be 

OCSG 

OCSG staat voor onderhandelingscomité van de scholengemeenschap. In het OCSG onderhandelen de verschillende schoolbesturen met de onderwijsvakbonden over de beslissingen die ze in het kader van de bevoegdheden van de scholengemeenschap wensen te nemen en die gevolgen hebben voor de personeelsleden van de scholen. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

Basisonderwijs - lokaal comité

in de algemene vergadering: Lili Stevens (1ste afgevaardigde), Luc van Houtven (2de afgevaardigde), Dirk Broes (3de afgevaardigde)

Technisch onderwijs - overlegcomité

in de algemene vergadering: Lili Stevens 

OFP PROVANT 

OFP Provant, organisme voor de financiering van pensioenen van de contractuele medewerkers van de publieke werkgevers in de provincie Antwerpen heeft als doel op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen zowel ten voordele van het huidige als het toekomstige contractuele personeelslid van de provincie Antwerpen, de rechtspersonen onder de provincie en de gemeenten en OCMW's op het grondgebied Antwerpen en de provincie Antwerpen groep bij te staan bij het beheer en de uitvoering van de pensioenregelingen. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Sofie Joosen 

OVSG 

OVSG staat voor onderwijsvereniging van steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap.

Deze vereniging heeft tot doel op te treden als representatieve organisatie van lokale openbare besturen of verenigingen opgericht door of op initiatief van lokale besturen, die onderwijs inrichten binnen de grenzen van de Vlaamse gemeenschap en als pedagogische begeleidingsdienst in het gesubsidieerd officieel onderwijs. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Lili Stevens 

Website

www.ovsg.be 

POOLSTOK

Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen) biedt aan lokale overheden een waaier van diensten op vlak van personeel en organisatie. Het bestuur kan zo beroep doen op tal van raamcontracten, waardoor lokaal geen procedure moet gevoerd worden en gebruik kan gemaakt worden van het schaalvoordeel.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

- in de algemene vergadering: Sofie Joosen, Isabel Glorie (plaatsvervanger)

Website:

www.poolstok.be

REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND 

De vereniging heeft tot doel het samen brengen van doelen, initiatieven en actoren rond een integrale visie en aanpak van het landschap waarbij uitvoering wordt gegeven aan een ruimtelijk beleid om het natuurlijk, landschappelijk en (onroerend en cultureel) erfgoedpatrimonium te beschermen, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Isabel Glorie, Ivan Blauwhoff (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Isabel Glorie 

Website

www.rlrl.be

VERVOERREGIO MECHELEN 

De 13 vervoerregio's geven de kans aan de lokale besturen om samen met De Lijn, AWV, NMBS, de MAV's (mobiliteitscentrale aangepast vervoer) en Infrabel het mobiliteitsbeleid mee in te kleuren. De vervoerregio's zijn wetenschappelijk vastgelegde groepen van gemeenten die clusters vormen. Een vervoerregio heeft een centrumstad als kern, met daarrond een 'invloedsgebied' van gemeenten. Door de vervoerregio's te betrekken bij het mobiliteitsbeleid, zullen lokale besturen er mee voor kunnen zorgen dat bussen, trams, deelfietsen en ander collectief vervoer slim op elkaar afgestemd kunnen worden, met aandacht voor alle lokale noden. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Ann Van Winkel

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL 

Volkswoningen van Duffel is een sociale huisvestingsmaatschappij en heeft als doel:

 • zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen
 • bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen
 • gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Paul Wuyts, Ann Van Winkel (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Theo Boel 

Website

www.volkswoningenduffel.be 

VVOG 

VVOG staat voor vereniging voor openbaar groen. De vereniging heeft tot doel, de bevordering, behartiging en de sensibilisering van:

 • het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin
 • het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal
 • de gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubeheer. 

Gemeentelijke vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Luc Van Houtven

Website

www.vvog.info

VVSG 

VVSG staat voor vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Het VVSG is een ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten, alle OCMW’s, bijna alle politiezones, afvalintercommunales - Interafval, intercommunales voor streekontwikkeling, andere intercommunale verbanden en autonome gemeentebedrijven of AGB's.

De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten:

 • ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
 • belangenbehartiging
 • de VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie. 

Gemeentelijke vertegenwoordigers

in de algemene vergadering: Dirk Broes, Luc Wuyts (plaatsvervanger)

Website

www.vvsg.be

OCMW

CLOVA 

De vereniging heeft als doel, het wassen, verhuren en behandelen van linnen of andere textielvervangende producten ten behoeve van, onder meer, openbare diensten, openbare verzorgingsinstellingen, verenigingen van publiek recht, verenigingen en eraan gelieerde instellingen, met het doel dit zo bedrijfseconomisch mogelijk te doen. 

OCMW vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Luc Van Houtven 

Website

www.clova.be 

DCO DUFFEL 

DCO staat voor dienstencheque-onderneming Duffel en is een initiatief van het Lokaal Bestuur Duffel (gemeente + OCMW Duffel) en De Krone vzw. Deze vennootschap is een vennootschap met sociaal oogmerk en streeft naar het creëren van sociale tewerkstelling voor langdurige en/of laaggeschoolde werklozen en voor personen die moeilijk tewerkstelling vinden op de reguliere arbeidsmarkt en daarnaast het uitbouwen van een uitgebreide en betaalbare dienstverlening, die beantwoordt aan de behoeften van particulieren, rechtspersonen of ondernemingen en waarop geen of onvoldoende antwoord geboden wordt vanuit bestaande private en publieke initiatieven. Deze sociale doelstellingen worden bereikt door het uitoefenen van activiteiten in het kader van dienstencheques, waaronder schoonmaken, wassen en strijken, naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, enz. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, en op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, met andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. 

OCMW-vertegenwoordigers

in de algemene vergadering: Dirk Verbist (1ste afgevaardigde), Isabel Glorie (2de afgevaardigde), Luc Van Houtven (3de afgevaardigde), Anne Resseler (4de afgevaardigde) en Joren Ceulemans (5de afgevaardigde) 

ETHIASCO 

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is steeds trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid.

De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht hebben in buitengewone vergadering van 27 november 2017 beslist om de OVV Ethias GR om te vormen tot de CVBA EthiasCo. De OVV Ethias GR verzekert de risico’s inzake arbeidsongevallen. Door de onderschrijving van een polis tegen arbeidsongevallen bij OVV Ethias GR zijn veel lokale besturen er lid van.

De vennootschap heeft tot doel:

 • het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in Ethias naamloze vennootschap
 • het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en ondernemingen
 • de deelname aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen, voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier
 • de uitoefening van alle bestuursopdrachten en van mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel
 • alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen
 • de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen
 • de promotie, de verhuur, de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening, met uitzondering van de activiteiten gereglementeerd door het koninklijk besluit van zes september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

OCMW vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Chris De Vos 

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING 

Elke werkgever is verplicht om een welzijnsbeleid te voeren én om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te hebben. De dienst geeft zowel aan de werkgever als aan de werknemers advies over de toepassing van de regelgeving over het welzijn op het werk. 

OCMW vertegenwoordiger

in het beheerscomité: Theo Boel 

LOGO MECHELEN 

Logo Mechelen staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen en bestaat uit 19 gemeenten, waaronder Duffel. Het doel is de uitbouw van gezondheidspromotie en ziektepreventie. 

OCMW vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Lili Stevens 

Website

www.logomechelen.be

OFP PROVANT 

OFP Provant, organisme voor de financiering van pensioenen van de contractuele medewerkers van de publieke werkgevers in de provincie Antwerpen heeft als doel op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen zowel ten voordele van het huidige als het toekomstige contractuele personeelslid van de provincie Antwerpen, de rechtspersonen onder de provincie en de gemeenten en OCMW's op het grondgebied Antwerpen en de provincie Antwerpen groep bij te staan bij het beheer en de uitvoering van de pensioenregelingen. 

OCMW vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Sofie Joosen 

POOLSTOK

Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen) biedt aan lokale overheden een waaier van diensten op vlak van personeel en organisatie. Het bestuur kan zo beroep doen op tal van raamcontracten, waardoor lokaal geen procedure moet gevoerd worden en gebruik kan gemaakt worden van het schaalvoordeel.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

- in de algemene vergadering: Luc Van Houtven, Lili Stevens (plaatsvervanger)

Website:

www.poolstok.be

SEL THUISZORG OVERLEG MECHELEN 

SEL TOM is erkend als een samenwerkingsinitiatief in de eerstlijnsgezondheidszorg (SEL) en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Een SEL staat in voor het optimaliseren van de dienst- en zorgverlening in de eerstelijnsgezondheidszorg. SEL TOM wil dan ook de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders bevorderen door een brug tussen hen te vormen. Dankzij deze samenwerking kunnen zij hun dienst- en zorgverlening rond de patiënt zo veel mogelijk optimaliseren. 

OCMW vertegenwoordiger

in de algemene vergadering: Luc Van Houtven 

Website

www.seltom.be 

SOCIAAL VERHUURKANTOOR ONDERDAK 

De vereniging heeft tot doel betaalbare en comfortabele huisvesting te verschaffen in de provincie Antwerpen aan personen en gezinnen die daar hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen, met bijhorende aandacht voor de meest kwetsbare. 

OCMW vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Isabel Glorie (1ste afgevaardigde), Lili Stevens (2de afgevaardigde), Lise Switsers (3de afgevaardigde)
 • in de raad van betuur: Isabel Glorie

Website

www.svkonderdak.be 

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL 

Volkswoningen van Duffel is een sociale huisvestingsmaatschappij en heeft als doel:

 • zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen
 • bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen
 • gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 

OCMW vertegenwoordigers

 • in de algemene vergadering: Ivan Blauwhoff, Chris De Vos (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Isabel Glorie 

Website

www.volkswoningenduffel.be

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten