Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen. De term 'kleine landschapselementen' staat voor de zeer bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers.

Voorbeelden:

  • het rooien van (knot)bomen,
  • het dempen van een poel,
  • het uitvoeren van oeververstevigingswerken,
  • het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties.

De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:

  • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden of bosgebieden;
  • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden of agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde;
  • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden of Ramsargebieden.

Bij het wijzigen van kleine landschapselementen heb je ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.

De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter indien het om een groene bestemming gaat).

De natuurvergunning is ook niet verplicht als je al een stedenbouwkundige vergunning hebt waarbij advies van de Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom). De vergunning is eveneens niet nodig indien de werken gebeuren in uitvoering van een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of indien het gaat om normale onderhoudswerken.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag in bij omgeving en infrastructuur (omgevingsloket). Je vindt de aanvraagformulieren via volgende link: aanvraagformulieren.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten