Verzoekschrift

Iedere burger heeft het recht een verzoekschrift schriftelijk bij de bestuursorganen van het lokaal bestuur in te dienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoekschrift aan de gemeenteraad, de OCMW-raad of aan de burgemeester enzovoort. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. 

Voorwaarden?

Het lokaal bestuur kan een verzoekschrift niet aanvaarden indien: 

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
  • als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  • als het onderwerp niet tot de bevoegheid van het lokaal bestuur hoort;
  • het taalgebruik beledigend is.

Hoe aanvragen?

Je kan het formulier om een verzoekschrift in te dienen hieronder downloaden.

Afhandeling

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad/OCMW-raad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad indien het minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar de raadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verschaffen. De OCMW-raad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van het lokaal bestuur. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het betrokken orgaan bezorgt binnen de 3 maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker. 

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten