Strafregister, uittreksel

Op het uittreksel uit het strafregister staan bepaalde strafrechtelijke veroordelingen vermeld die je hebt opgelopen. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. 

Er zijn 3 soorten uittreksels:

Standaard uittreksel 

 1. Model 1 (art. 595 Wetboek van Strafvordering) is het standaarddocument dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. 

Uittreksel voor specifieke beroepen

 1. Model 1 (art. 596.1 Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
 2. Model 2 (art. 596.2 Wetboek van Strafvordering) is bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. 

Het doel is van groot belang. Het is mogelijk, al naargelang de bestemming van het document, dat nu eens een blanco afgeleverd wordt en in een ander geval veroordelingen vermeld zijn. 

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.

Ben je werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan je het gewenste model aanduiden op het typeformulier en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij het lokaal bestuur Duffel.

Voorwaarden?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Duffel kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen. 

Het lokaal bestuur kan enkel een uittreksel van het strafregister afleveren in het Nederlands. Als je er echter de noodzaak van aantoont, kan je kosteloos een gewaarmerkte vertaling in het Frans of Duits, naar gelang van het geval, vragen via de gouverneur van de provincie Antwerpen. Wanneer een vertaling in het Duits vereist is, moet je de aanvraag doen via de gouverneur van de provincie Luik.

Indien een beëdigde vertaling wordt gemaakt van het uittreksel, dan dient de FOD Justitie, dienst legalisatie deze beëdigde vertaling, behalve in de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, te legaliseren. 

Nadien moet je, behalve in de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, het uittreksel en ook de eventuele beëdigde vertaling hiervan, laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisaties.

In de volgende gevallen moet je niet bij het lokaal bestuur maar bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie de uittreksels van het strafregister aanvragen:

 • je hebt geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats (meer) in België;
 • je bent ambtshalve geschrapt;
 • in geval de aanvraag uitgaat van:
  • de gerechtelijke overheden op basis van art. 593 Wetboek van Strafvordering, dewelke een rechtstreekse toegang hebben tot de applicatie CJCS;
  • de gemachtigde administratieve instanties op basis van de artikelen 593-594 Wetboek van Strafvordering. en meer bepaald het KB van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister;
 • in geval een uittreksel in verband met een rechtspersoon (vennootschap, vzw, ...) dient te worden afgeleverd;
 • in geval de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer heeft. 

Hoe aanvragen?

Je kan de aanvraag online doen via de knop 'online aanvragen' hieronder.

Online aanvragen 

We sturen het uittreksel uit het strafregister via de post naar je adres van inschrijving. Het model 2 kan niet onmiddellijk worden opgestuurd.

Je kan het uittreksel ook aan het loket van burgerzaken in het gemeentehuis aanvragen. 

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

Als je het uittreksel aan het loket komt aanvragen, dan moet je je identiteitskaart meebrengen.

Feedback over de website

Heb je niet gevonden wat je zocht? Opmerkingen over de website? Laat het ons weten